Terms and Conditions

1.    Warunki okazania usług

1.1.    Usługi serwisu chocoping.com są dostępne wyłącznie dla osób fizycznych, które posiadają uprawnienia zawarcia umów o mocy prawnej. Usługa jest świadczona w imieniu przedstawiciela*, który bezpośrednio reprezentuje i odpowiada za interesy usługi Chocoping.com, a także posiada pełne prawa operacyjne w domenie Chocoping.com. 1.2.    Po podpisaniu umowy świadczenia usług chocoping.com udostępnia Użytkownikowi określony w planie taryfowym system operacyjny, root-dostęp i całodobową pomoc techniczną, a także zdalny dostęp do administracji serwera: RDP, oraz za pośrednictwem funkcjonalności panelu klienta (zdalny restart, włączenie, wyłączenie serwera). 1.3.    Serwery i serwery wirtualne z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym nie zakładają możłiwości administrowania na poziomie systemu operacyjnego. Niemniej jednak, na wniosek Użytkownika, administratorzy serwisu mogą wykonywać: 1.3.1.    Instalację dodatkowego sprzętu  1.3.2.    Instalację dodatkowego oprogramowania  1.3.3.    Administrowanie systemu operacyjnego     Administrator serwisu ma prawo odmówić okazania podobnych usług bez objaśnienia przyczyny zgodnie z danymi warunkami. 1.4.    Administracja i troska o bezpieczeństwo danych spoczywa na użytkowniku. Serwis nie wykonuje kopii zapasowych i nie przechowywuje kopii danych.  1.5.    Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach świadczenia usług po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika.

2.    Zwrot

2.1.    Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów zarówno Użytkownik, jak i Serwis mają prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy korzystania z usług przed upływem terminu. Przy tym musi zostać spełniony szereg warunków nie przeczących prawu i warunkom zawartej umowy. 2.2.    Takimi warunkami mogą być: 2.2.1.    Niemożność świadczenia usług Użytkownikowi; 2.2.2.    Użytkownik utracił potrzebę w okazaniu usługi; przy tym rezygnacja z usług może być przedwczesna i naturalna. 2.2.2.1.    Za przedwczesne uważa się odstąpienie od umowy przed upływem 14 dni od momentu aktywacji usługi. Przedwczesna rezygnacja z usługi odbywa się ze zwrotem zapłaconych przez Użytkownika środków poprzez alokację niewykorzystany czas wynajmu. 2.2.2.2.    Za naturalną uznaje się prośbę o odstąpienie od umowy po upływie 14 dniowego terminu od momentu aktywacji usługi. Naturalna rezygnacja z usług nie wlecze za sobą zwrotu zapłaconych środków, a Serwis gwarantuje sprawność i świadczenie usługi do daty zakończenia uslugi. 2.3.    W przypadku przedwczesnej rezygnacji Użytkownik musi pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ticket-systemu na stronie internetowej Serwisu) poinformować Serwis o zamiarze rezygnacji z korzystania z usługi, przy tym Serwis, w celu niwelacji fałszywych transakcji, może żądać od Użytkownika: 2.3.1.    Dokumenty potwierdzające tożsamość, aby zapobiec ponownego zamówienie usługi przez Użytkownika. Wymóg ten nie jest obowiązkowym, ale może mieć wpływ na decyzję o dalszym świadczeniu usług Serwisu.  2.4.    W przypadku naturalnej rezygnacji z usługi – usługa jest okazywana w pełnym wymiarze do momentu jej zakończenia, bez zwrotu pieniędzy, jeśli Użytkownik i Serwis nie uzgodnili inaczej.

3.    Polityka cenowa 

3.1.    Odpowiedzialność za nadzór nad okresem płatności niesie Użytkownik, który musi terminowo płacić rachunki Serwisu za świadczone usługi. Serwis wystawia rachunek na przedłużenie usługi na 7 dni przed zakończeniem opłaconego okresu (minimalny termin, maksymalny termin tworzenia konta może być dłuższy). W przypadku, jeśli Użytkownik podał pisemne zawiadomienie o rezygnacji z usługi, faktura nie jest wystawiana, przy czym konto użytkownika pozostaje dostępne na wypadek kolejnych zamówień na usługi ze strony Użytkownika. 3.2.    W przypadku opóźnienia w płatności utworzonego konta, na następny po dacie płatności dzień, świadczenie usług zostanie zawieszone. W przypadku opłaty w ciągu 3 dni od daty zawieszenia usług – świadczenie usługi może być wznowione. 3.3.    Na czwarty dzień od daty płatności faktury, przy nieopłaconym rachunku, status usługi zostaje zmieniony z "zawieszone" na "usunięte" i nie podlega przywróceniu. Świadczenie usług w takim przypadku możliwe jest tylko po zamówieniu nowej usługi. Zamówienie nowych usług w takim przypadku nie podlega ograniczeniom. 3.4.    Okres, w którym usługa nie była okazywana z powodu nieopłaconych rachunków, nie wyklucza się z okresu obsługi, i jest odpowiedzialnością Użytkownika. 3.5.    Zgodnie z warunkami Umowy, środki nie mogą być przekazywane między różnymi  Użytkownikami, lub na inne konto. Serwis gwarantuje niezmienność ceny usługi w okresie trwania Umowy. 3.6.    Ceny w planach taryfowych są podane bez VAT.  3.7.    Kwota faktury, ukształtowanej przez klienta do zapłaty zawiera podatek VAT i odzwierciedla ostateczny i całkowity koszt usługi.  3.8.    Dla osób fizycznych podatek VAT wynosi 0%, z wyjątkiem osób fizycznych rezydentów UE, dla których kwota podatku VAT wynosi 23%.  3.9.    Dodatkowe usługi mogą być opłacone zgodnie z cennikiem na życzenie i za obopólną zgodą stron.

4.    Dostawa i Płatność

4.1.    Podłączenie usługi odbywa się po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniego planu taryfowego, dokonaniu płatności i otrzymaniu potwierdzenia ze strony Serwisu. 4.2.    Do korzystania z usługi, Użytkownik musi posiadać urządzenie obsługujące protokół RDP. 4.3.    Serwis wysyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną dane sieciowe do pracy z dedykowanym serwerem, login i hasło oraz hasło dostępu do konta Użytkownika. 4.4.    Kontrola objętości systemu operacyjnego serwera jest przeprowadzana przez wewnętrzne środki systemu operacyjnego serweru. Nominalna ilość miejsca na dysku jest wartością ogólną i nie uwzględnia miejsca potrzebnego dla wybranego przez użytkownika systemu operacyjnego lub oprogramowania dodatkowego. 4.5.    Pora dnia i czas pracy Użytkownika są nieograniczone. 4.6.    Oficjalne komunikaty dla Użytkownika są przesyłane drogą mailową i rozmieszczane na serwerze Serwisu. Wszystkie wiadomości e-mail Użytkownik może znaleźć w Panelu klienta na stronie internetowej. 4.7.    Instalacja nie wymaga dodatkowej opłaty. 4.8.    Wysyłka danych dostępu do usługi odbywa się w ciągu 6 godzin w godzinach pracy. Poza godzinami pracy wysyłka może nastąpić w ciągu 24 godzin, ale nie póżniej niż 48 godzin. 4.9.    Użytkownik otrzymuje odpowiedni system operacyjny w zależności od planu taryfowego. 4.10.    Po aktywacji usługi Użytkownik może rozpocząć pracę poprzez zdalny pulpit (rdp - klient). 4.11.    Jeśli w określonym terminie Użytkownik nie otrzymał e-maila z danymi, należy sprawdzić katalog Spam klienta poczty e-mail lub skontaktować się ze służbą pomocy technicznej Serwisu. 4.12.    Płatność odbywa się w trybie automatycznym za pomocą systemów płatności i innych systemów podłączonych na stronie Serwisu. 4.13.    Serwis ma prawo pobierać dodatkowe opłaty za świadczenie dodatkowych usług administracyjnych za obopólną zgodą stron. 4.14 Opłata na rzecz chocoping.com odbywa się poprzez różne systemy płatności, które można wybrać w procesie opłaty na stronie opłaty. W szczególności, opłata kartą płatniczą Visa i Master Card może być zrealizowana za pomocą serwisu PayU

5.    Wykorzystanie

5.1.    Zasady korzystania z zasobów hostingu określa Serwis. Ich przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich Użytkowników. 5.2.    Użytkownik nie może korzystać z usługi w celu: 5.2.1.    rozpowszechniania informacji, naruszającej godność innych Użytkowników; 5.2.2.    celowego przyzczynienia szkody innym osobom; 5.2.3.    instalacji programów bez licencji, łamiąc prawa autorskie właściciela; 5.2.4.    uszkodzenia podstawowego sprzętu, oprogramowania Serwisu; 5.2.5.    rozprzestrzeniania spamu, botów, wirusów, itp.; 5.2.6.    wykorzystania w celach niezgodnych z prawem; 5.3.    W przypadku wyjawienia przez Serwis, że Użytkownik wykorzystuje usługi w wyżej wymienionych celach, Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi w celu uniknięcia dalszych naruszeń. 5.4.    Korzystanie z usługi przez Użytkownika nie powinno przekraczać ilości miejsca na dysku lub trafiku wybranej taryfy. Jeśli z jakiegoś powodu tak się stało, Serwis ma prawo żądać zapłaty za usługę dodatkową (powyżej normy) lub ograniczyć świadczenie usługi. 5.5.    Usługi udostępnione Użytkownikowi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Przekazywanie, przechowywanie lub udostępnianie wszelkich informacji osobom trzecim w sprzeczności z prawem jest zabronione. 5.6.    Użytkownik musi stosować się do zasad korzystania z usługi. W przypadku niemożności spełnienia warunków regulaminu Użytkownik powinien zrezygnować z usługi w trybie natychmiastowym. 5.7.    Serwis ma prawo, według własnego uznania określać, co jest naruszeniem zasad i samodzielnie podjąć decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności działań Użytkownika, na podstawie niniejszego regulaminu. Decyzja Serwisu jest ostateczną i obowiązującą dla Użytkownika. 5.8.    Wykonawca, w zależności od stopnia naruszenia przez Użytkownika regulaminu korzystania z usług blokuje usługę od razu, albo ostrzega Użytkownika za pomocą sms lub e-mail o konieczności wyeliminować naruszenia i zapłacić karę, wpłacić zaliczkę.  5.9.    Za odblokowanie serwera mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

6.    Skargi i wnioski 

6.1.    Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie praw konsumentów może zwrócić się do Serwisu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez ticket-system serwisu z pretensjami odnośnie jakości świadczonych usług.  6.2.    Serwis rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie i na zasadach przewidzianych regulaminem pracy pomocy technicznej. Przy tym Użytkownik jest informowany o statusie jego pretenzji.

7.    Dane osobowe. Polityka prywatności 

7.1.    Dane Użytkownika, znajdujące się na serwerze Użytkownika są poufne i chronione poprzez środki techniczne i działalność organizacyjną Serwisu, który gwarantuje ich bezpieczeństwo. Pracownicy Serwisu posiadają zezwolenie na dostęp do takich informacji wyłącznie w celu przeprowadzenia prac technicznych lub w przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje hosting w niedozwolonych celach, lub narusza zasady korzystania z hostingu, o których mowa w umowie. Przy tym dostęp do systemu operacyjnego serwera Użytkownika posiada wyłącznie Użytkownik (nikt oprócz Użytkownika nie ma uprawnień i nie posiada danych dostępu). W przypadku naruszenia przez klienta prawa, na żądanie organów ścigania, z powodu ujawnienia przez Użytkownika swoich danych osobowych i innych wyjątkowych przypadkach poufność danych Użytkownika nie jest gwarantowana. 7.2    Akceptując Regulamin Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez chocoping.com, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). ​ 7.3.    Serwis ma prawo bez zgody Użytkownika zmienić politykę bezpieczeństwa tylko w kierunku jej poprawy i ulepszenia (bezpieczeństwa). 7.4.    Po zakończeniu okresu umowy Serwis gwarantuje usunięcie wszystkich poufnych danych klienta.

8.    Ograniczenia i odpowiedzialność stron

8.1.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ochronę plików Użytkownika i nie kompensuje strat związanych z utratą danych. Usługa nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje użytkownikowi żadnych strat związanych z bezpośrednimi działaniami użytkownika na hostingu, w żadnych okolicznościach ani w żadnym rodzaju działalności. 8.2.    Serwis nie może zagwarantować jakości pracy kanałów i sieci poza obszarem jego strefy odpowiedzialności. 8.3.    Serwis nie przeprowadza BackUp danych Użytkownika, nie udziela porad w pracy Użytkownika z systemem operacyjnym i innymi elementami programu, nie ponosi odpowiedzialności za ich ograniczenia i wady. 8.4.    W przypadku uszkodzenia sprzętu Użytkownika, a także wpływu na ten sprzęt obcych urządzeń Użytkownika Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług. 8.5.    Odpowiedzialność za ryzyko związane z rozmieszczeniem dancyh na serwerze ponosi Użytkownik. 8.6.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkownika wynikające z wykorzystania tych lub innych plików na serwerze. 8.7.    Użytkownik jest zobowiązany informować Serwis o atakach sieciowych na swoje adresy w celu wykrycia przez Wykonawcę źródła ataku i zapewnienia bezpieczeństwa całej sieci, a także o anomaliach zachowania sieci. 8.8.    O pracach technicznych Serwis informuje Użytkownika z wyprzedzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia pilnych prac technicznych Użytkownik jest informowany w trakcie prowadzenia prac.

9.    Zmiana planu taryfowego 

9.1.    Serwis ma prawo z przyczyn obiektywnych zmienić koszt świadczonych usług. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail, lub poprzez wiadomość w panelu Użytkownika.

10.    Dane kontaktowe 

10.1.    Informacje na temat świadczonych przez Wykonawcę dodatkowych usług, świadczenia usług oraz istniejących taryfach Użytkownik może uzyskać na stronie internetowej Serwisu. 10.2.    W celu rozwiązania kwestii jakości usług, pomocy technicznej, uzyskania pomocy w sprawach administracyjnych, a także zamówienia usług dodatkowych Użytkownik może skontaktować się z pomocą techniczną Serwisu. 10.2.1.    Czas pracy Serwisu w zakresie zawierania Umów oraz świadczenia usługi podłączenia do serwisu: 10.2.2.    Poniedziałek — piątek od 07:00 do 19:00 w GMT0. 10.2.3.    Pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę. * Pełnomocnikiem posiadającym pełne prawa do działania w ramach domeny jest Vasyliev Maksym